POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez KORPO sp. z o.o., będącą operatorem serwisu internetowego www.korpo.eu (zwanego dalej Stroną) oraz sposób wykorzystywania plików cookies przez Stronę.

W zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych polityka kieruje się
w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§1 Informacja na temat danych osobowych 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Korpo Spółka z o.o. z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 21a, 59-400 Jawor.

Kontakt

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z nami kontaktować na adres pocztowy naszej siedziby lub drogą elektroniczną, na adres e-mail info@korpo.eu.

Podstawa, cel oraz okres przetwarzania danych osobowych

Możemy gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe w jednym lub kilku z następujących celów:

 1. w przypadku korzystania ze strony internetowej jedynie w celach informacyjnych,
  a więc, jeśli Państwo nie przekazują nam informacji za pośrednictwem strony internetowej, gromadzimy dane osobowe, które nasz serwer otrzyma od Państwa przeglądarki (pliki logowania serwera). Są to wyłącznie dane niezbędne ze względów technicznych, tak, abyśmy mogli Państwu wyświetlić naszą witrynę internetową
  i zapewnić stabilność oraz bezpieczeństwo korzystania z niej;
 2. w przypadku kontaktowania się z nami drogą mailową lub za pośrednictwem formularza kontaktowego będziemy przetwarzać państwa dane w celu przygotowania odpowiedzi na zadane pytania. Zgromadzone w związku z tym dane będziemy przechowywać nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowali się Państwo z nami, a po tym czasie je usuniemy, bądź ograniczamy ich przetwarzanie, o ile będzie ciążyć na nas ustawowy obowiązek ich przechowywania;
 3. jeśli przesłali Państwo do nas swoje dane w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym za pośrednictwem naszej Strony internetowej czy też drogą mailową, będziemy przetwarzali Państwa dane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji, nie dłużej niż 3 miesiące od czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w kolejnych rekrutacjach – do momentu wycofania zgody, nie dłużej niż 12 miesięcy;
 4. w przypadku wyrażenia zgody np. na otrzymywania informacji marketingowych i ofert handlowych będziemy przetwarzać Państwa dane wyłącznie celu zgodnym z udzieloną zgodą, nie dłużej niż do czasu jej wycofania;
 5. możemy przetwarzać Państwa dane również w celu realizacji obowiązków prawnych, na postawie odpowiednich przepisów określających te obowiązki, np. przepisów podatkowych i rachunkowych. W takich przypadkach okres przechowywania Państwa danych określają odpowiednie przepisy;
 6. możemy przetwarzać Państwa dane w celu wykonywania naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, takich jak marketing bezpośredni, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Wówczas będziemy przetwarzali Państwa dane do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń).

Odbiorcy danych osobowych

Jako Administrator, możemy przekazywać Państwa dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu, realizującym usługi na naszą rzecz, w szczególności usługi księgowe, informatyczne, prawne, techniczne;
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • pracownikom Administratora, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych;
 • podmiotowi dominującemu Administratora tj. firmie KORDEL Antriebstechnik GmbH
  z siedzibą w Dülmen, Rödder 28, 48249 Dülmen, Niemcy.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych

Mogą Państwo od nas zażądać szeregu informacji o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe, w tym: dlaczego przetwarzamy dane osobowe, jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy, komu przekazujemy dane osobowe, jak długo przechowujemy dane osobowe lub jakie są kryteria dla ustalania tego okresu, z jakie źródła uzyskaliśmy Państwa dane osobowe (jeżeli nie otrzymaliśmy ich bezpośrednio od Państwa), czy przetwarzanie danych obejmuje automatyczne podejmowanie decyzji (tzw. profilowanie).

Mają Państwo również prawo zażądać od nas kopii swoich danych osobowych, jakie przetwarzamy. Może to, ale nie musi, wiązać się z opłatami równymi kosztom obsługi Państwa żądania. Jeżeli pobranie opłat będzie konieczne, niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym, przed realizacją żądania.

 • prawo sprostowania danych osobowych

Jeżeli Państwa dane osobowe są niezgodne ze stanem faktycznym, mogą Państwo zwrócić się do nas o ich korektę. W przypadku chęci skorygowania danych, prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego zmiany. Prosimy również o informowanie nas o zmianach danych, które dotychczas przetwarzamy, celem zapewnienia ich aktualności i rzetelności.

 • prawo usunięcia danych osobowych oraz do bycia zapomnianym

Jeżeli uważają Państwo, że ich dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, dłużej niż to konieczne lub bez powodu, mogą poprosić nas o ich usunięcie.

 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie.

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Mogą Państwo wnieść do nas sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa spowoduje ich zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu.

Poza tym, mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celach innych niż marketing bezpośredni. W takim wypadku, prosimy o wskazanie szczególnej sytuacji, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Na skutek wniesionego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych okażą się nadrzędne wobec Państwa praw lub też Państwa dane okażą się nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • prawo przenoszenia danych osobowych

Są Państwo uprawnieni do tego, by uzyskać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. na komputerze) swoje dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli. W ramach tego uprawnienia mogą Państwo też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać tą zgodę. Proszę jednak pamiętać, że cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Są Państwo uprawnieni do złożenia w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji i o profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym do profilowania.

§2 Wykorzystywanie plików cookies

Pliki cookies są to dane informatyczne, m.in. plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki te służą do korzystania ze Strony. Co do zasady, zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer a także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.

Na naszej Stronie wykorzystujemy tylko niezbędne pliki cookies, bez których nie można poruszać się po Stronie ani korzystać z jej funkcji. Nie korzystamy z plików wydajnościowych, które mówiłyby nam, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, (np. dane podstron, które są odwiedzane najczęściej) ani też z plików stron trzecich (third party cookies). 

Okres przechowywania cookies

Sesyjne pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu do momentu opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies będą przechowywane na Państwa urządzeniu przez określony okres czasu, nie dłuższy niż do
24 miesięcy.

Zarządzanie plikami cookies

Pliki cookies konieczne są domyślnie zawsze aktywne. Można z nich zrezygnować poprzez zmianę ustawień przeglądarki, która jest zainstalowana na Państwa urządzeniu. Należy jednak mieć na uwadze że dokonanie zmian lub całkowite wyłączenie plików cookies może uniemożliwić korzystanie z naszej Strony bądź znacznie to utrudnić.

§3 Inne funkcje i technologie

Na naszej stronie stosujemy następujące technologie:

 • Google Webfonts to biblioteki skryptów i czcionek, które oferuje Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 („Google“). W celu uniknięcia wielokrotnego ładowania są one przenoszone do pamięci podręcznej Państwa przeglądarki. Jeżeli przeglądarka nie współpracuje z Google Webfonts lub uniemożliwia dostęp do niej, to treści są wyświetlane w standardowej czcionce. W przypadku pamięci podręcznej (cache) chodzi o pamięć tymczasową Państwa przeglądarki, umieszczoną na Państwa urządzeniu końcowym, która jest czyszczona w regularnych odstępach. Ponadto możliwe jest ręczne usunięcie danych w Państwa przeglądarce. Aby uzyskać bliższe informacje na ten temat, proszę skorzystać z funkcji pomocy w Państwa przeglądarce.
 • Wywołanie bibliotek skryptów lub bibliotek czcionek automatycznie wyzwala połączenie z operatorem biblioteki. Możliwe jest przy tym, że operatorzy takich bibliotek (jak w tym przypadku Google) zbierają dane. Może przy tym chodzić w szczególności o dane opisane w punkcie „Gromadzenie, wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych” (ust. 1).

Twój profit:
Twój wkład w
pracę Korpo

 • Stań się częścią nowoczesnego, innowacyjnego przedsiębiorstwa
 • Poznaj wraz z nami wyzwania ery cyfrowej
 • Poszerz swoją wiedzę fachową dzięki najnowocześniejszym metodom pracy, maszynom i standardom jakościowym

Nasze przedsiębiorstwo
Twoja przyszłość.

Nowe szanse. Nowe możliwości. Twoje nowe miejsce pracy.

KORPO SP. Z O.O. W JAWORZE I BIAŁOGARDZIE
korpo

Wysokowydajna technika
napędowa wynika nie tylko
z naszych wysokich kompetencji,
to nasza pasja

Technika napędowa
do wózków jezdniowych

Technika napędowado wózków jezdniowych

Wysokowydajna technika napędowa wynika nie tylko z naszych wysokich kompetencji – to nasza pasja. Czy to napęd na jedno kolo czy osiowy, hydrauliczny czy elektryczny, standardowy czy zaprojektowany pod indywidualne potrzeby – oferujemy moc, która wprawia w ruch.

Systemy przekładni
do najnowocześniejszych
maszyn rolniczych

Systemy przekładnido najnowocześniejszychmaszyn rolniczych

Nasze przekładnie specjalne są przystosowane do każdych warunków zbiorów i stały się symbolem perfekcji w każdym detalu co uczyniło nasza markę rozpoznawalną w nowoczesnej inżynierii rolnej.

Przekładnie do
maszyn budowlanych

Przekładnie domaszyn budowlanych

nteresuje Cię uczestniczenie w procesie powstawania produktu? Chcesz mieć kompleksowy udział w rozwoju i produkcji? U nas możesz być zaangażowany w cały proces – nadasz rzeczom bieg.

Indywidualna
technologia produkcji

Indywidualnatechnologia produkcji

Kompetencja w planowaniu i pracach rozwojowych oznacza dla nas realizację życzeń i możliwości a także wdrażanie indywidualnych rozwiązań w ścisłej współpracy z naszymi klientami, gdzie żaden detal nie jest pozostawiony przypadkowi.

Od planowania do
produktu końcowego.
Wszystko dzięki
pracy Twoich rąk

Pracujemy nad optymalnymi rozwiązaniami w zakresie projektowania przekładni. Dzięki ścisłej współpracy z klientem, zmieniamy jego wizję w realny produkt.

Czujesz, że jesteś brakującym ogniwem w naszym zespole? Przyłącz się! Złóż aplikację już teraz!

korpo

Twoje umiejętności zawodowe i nasze produkty będą stanowić perfekcyjną kombinację. Znajdź swoje miejsce w Korpo i stań się częścią naszego zespołu.

Dołącz donaszegozespołu

Dołącz do
naszego
zespołu

W Korpo znalazłem swoją wymarzoną pracę. Tutaj docenia się moje kompetencje i wiedzę zawodową. To tu mogę idealnie wykorzystywać swoje umiejętności. To wspaniałe, móc coś zmieniać i być częścią dużego zespołu w którym przywiązuje się wagę do indywidualności jednostki i długoletniej współpracy. Nadaj swojemu życiu właściwy bieg i dołącz do naszego zespołu.

Oferty
pracy
Praktyki

Feinwerkmechaniker [M/W] Fachrichtung Maschinenbau

Event. Tium autem. Genist landelique nonseque sapientiis magnati onesequid qui veniti autem exerum quosam re voluptatur, sectatiorpos et ommolup tatque velibus anient aut maxim harupta tisque ligni

Feinwerkmechaniker [M/W] Fachrichtung Maschinenbau

Event. Tium autem. Genist landelique nonseque sapientiis magnati onesequid qui veniti autem exerum quosam re voluptatur, sectatiorpos et ommolup tatque velibus anient aut maxim harupta tisque ligni

Feinwerkmechaniker [M/W] Fachrichtung Maschinenbau

Event. Tium autem. Genist landelique nonseque sapientiis magnati onesequid qui veniti autem exerum quosam re voluptatur, sectatiorpos et ommolup tatque velibus anient aut maxim harupta tisque ligni

Aplikuj
teraz

Na stronie internetowej

Załaduj aplikację w formacie PDF

Jeśli Twoja aplikacja składa się z kilku pojedynczych plików - utwórz proszę skompresowany plik [ZIP/RAR itp.].

Jawor

Ziehe Dateien hier her oder
Akzeptierte Dateitypen: jpg, zip, png, pdf, Max. Dateigröße: 16 MB.
  Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

  Białogard

  Ziehe Dateien hier her oder
  Akzeptierte Dateitypen: jpg, zip, png, pdf, Max. Dateigröße: 16 MB.
   Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

   Drogą elektroniczną / pocztą

   Wyślij nam swoją kompletną aplikację

   na adres e-mail:

   Jawor

   info@korpo.eu

   Białogard

   info@korpo.eu

   Masz pytania?

   Frauen Kontakt

   Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące oferty pracy lub chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, skorzystaj z podanego adresu mailowego lub zadzwoń.

   kadry@korpo.eu

   Centrala +48 76 877 8600